Workflow4Action Icon White

Workflow4Action icon

Workflow4Action icon in all white.